logo_simplay-removebg

Algemene voorwaarden

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) regelen de relatie tussen de Klant en de Verkoper.
Door de website van de Verkoper te gebruiken en het plaatsen van bestellingen, aanvaardt de Klant dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

De verkoper
Simplay gcv, met maatschappelijke zetel te 9255 Buggenhout, Boksheide 14, is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0543.800.212 RPR GENT met BTW nummer BE0543.800.212
Telefoon: 0032 473 24 11 17
E-mail: info@simplay.be
Website: www.simplay.be

Toepassing

De e-commerce website van Simplay biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

De Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”).

Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Simplay moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. De Klant aanvaardt de Voorwaarden door het plaatsen van een vinkje naast de zin “Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord” bij de uitvoering van de bestelprocedure. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Simplay aanvaard zijn.

Prijzen en productinformatie

Al onze prijzen zijn in Euro, inclusief 21% BTW. Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld en zijn steeds berekend op één verpakkingseenheid. Indien door omvang of aard van de bestelling meerdere pakketten dienen gemaakt zal er extra verzending gerekend worden. De klant wordt hiervan op de hoogte gebracht.
Voor een bestelling gelden altijd de prijs en de actie die op het moment van bestelling worden vermeld. De verkoper houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil.
De verkoper tracht de productomschrijvingen en het fotomateriaal zo duidelijk en correct mogelijk te maken. Informatie over de artikelen (bijvoorbeeld maten en materialen), betreft altijd indicatieve informatie en kleurschakeringen op de foto kunnen licht afwijken van echte kleuren. Je kan steeds bijkomende uitleg krijgen over ons aanbod door ons te contacteren. 

 1. Levering

Simplay levert uw bestelling via GLS binnen de 2 tot 3 werkdagen na ontvangst van betaling. Voor NL leveringen één extra dag rekenen. Uw pakket wordt aan huis geleverd op een adres naar keuze. U kan eender welk adres ingeven : uw buurvrouw, uw werkadres, familie. Mocht er op het adres niemand thuis zijn en uw pakje kan niet door de brievenbus, dan krijgt u een kaartje in de bus zodat u uw pakket kan afhalen in het dichts bijzijnde postkantoor. Uw bestelling wordt netjes en veilig verpakt.

De leveringstermijn is indicatief en wordt louter als aanwijzing gegeven.

Simplay is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen veroorzaakt door verwerkings-procedures bij de koerierdienst of douanekantoren ter bestemming.

Eventuele vertragingen in de leveringstermijn geven de koper geen recht zijn bestelling te annuleren of de goederen te weigeren en geven in geen geval aanleiding tot schadevergoeding. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen die worden opgelopen, buiten de wil om van de verkoper.

De verkoper heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten, dit omdat een aantal artikelen niet samen in één verpakkingseenheid passen. Hier wordt de koper van verwittigd en zal er een extra leveringskost gevraagd worden. In geval van niet-levering van de goederen door reden van de  verkoper worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. 

Verzendingskosten in het winkelwagentje zijn altijd berekend naar een adres in België en dit volgens gewicht van de artikelen (één verpakking). Verzendingkosten naar een adres buiten België worden berekend na het ingeven van het leveringsadres. 

Indien meerdere pakketten nodig blijken omdat niet alles in één doos kan zal er een extra kost gevraagd worden (meestal het geval in combinatie met grote stukken).

*Verzending van grote stukken kunnen extra kosten met zich mee brengen. (Bv, gocarts, trampolines,…) U krijgt hiervoor een mail na uw bestelling.

SOLDEN: voor soldenartikelen zijn enkel betaalde reservaties gegarandeerd.

PROMO*: wordt automatisch voorzien bij uw bestelling en dit zolang de voorraad strekt. Steeds één per klant. Niet mogelijk op soldenartikelen.

Cadeauverpakking: mogelijk kan een artikel niet verpakt worden in geschenkverpakking. Dit door zijn omvang, verpakking of omwille van de verzending.

 1. Klachten

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, de verkoper toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering (schade aan de inhoud/verpakking), maximaal binnen zeven (7) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, maximaal binnen zeven (7) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld. Klachten kunnen enkel per mail aan: info@simplay.be

 1. Waarborg

De waarborg van de verkoper beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. De verkoper is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële of andere schade, van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden bij het gebruik van de goederen.

 1. Herroepingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991, gewijzigd door de Wet van 6 april 2010, heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten, in onbeschadigde en ongebruikte toestand, terugsturen naar Simplay, Boksheide 14, 9255 Buggenhout, België.  Goederen die specifiek voor de Koper ontworpen of besteld zijn of artikelen in solden worden niet teruggenomen en de Koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding.
De verkoper behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt, verpakking geopend of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan de verkoper of de leverancier van het artikel. Bij ontvangst en controle/aanvaarding van de teruggestuurde goederen maken wij een waardebon op die u kan gebruiken bij een volgende aankoop. Dezelfde werkwijze voor annulatie van een bestelling. Terugstorten van gelden kunnen na aftrek van eventuele kosten (betaalkaarten, verzending, behandeling en administratieve kosten). Na annulatie van ontvangen goederen worden gemaakte kosten voor verzendingen niet terugbetaald. Gratis verzending kan enkel als dit leidt tot een verkoop, anders worden kosten in mindering gebracht.

 1. Overmacht

De verkoper is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van zijn verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten zijn normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij de verkoper, hetzij zijn leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

 1. Prijzen en betaling

De facturen zijn betaalbaar te 9255 Buggenhout, op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld. Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur. In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijk ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van de openstaande bedragen. De verkoper behoudt zich het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat de verkoper kan laten gelden. Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking vanwege de verkoper om hem later op deze tekortkoming te beroepen.

 1. Eigendomsvoorbehoud

In afwijking van artikel 1583 BW, blijft Simplay eigenaar van de verkochte goederen tot op de dag van de volledige betaling van de volledige prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behoudt de verkoper zich het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

 1. Persoonsgegevens

Door te bestellen op de internet site van Simplay, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

 1. Bewijs

Het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, …) wordt door alle betrokken partijen aanvaard binnen het kader van de verkoopsovereenkomsten en relaties.

 1. Scheidbaarheid

Indien één van de huidige voorwaarden nietig mocht worden verklaard of niet toepasselijk mocht zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht en zal deze voorwaarde van toepassing zijn in de mate toegelaten door de wet.

 1. Leeftijd

Door te bestellen verklaart U ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn over uw aankoopdaad.
 
16. Toepasselijk recht

De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract of van de huidige algemene voorwaarden zijn uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Gent.

Scroll naar boven